GRADE 02 – ENGLISH LANGUAGE – “F” WORDS

Translate the following words into English.

පහත වචන ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න.

GRADE 02 – ENGLISH LANGUAGE – “F” WORDS

17

Grade 02 – English Language – “F” words

Write the English word in the box. ඉංග්‍රිසි වචනය කොටුවේ ලියන්න.

1 / 11

මල

2 / 11

පොළ

3 / 11

නරියා

4 / 11

පහ

5 / 11

ගොවියා

6 / 11

තාත්තා

7 / 11

හතර

8 / 11

පිහාටුව

9 / 11

මාළුවා

10 / 11

ගෙඩිය , පළතුර

11 / 11

කැළය

Your score is

The average score is 91%

0%