Translate the following words into English.

පහත වචන ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න.

GRADE 02 – ENGLISH LANGUAGE – “H” WORDS

11

Grade 02 – English Language – “H” words

Write the English word in the box. ඉංග්‍රිසි වචනය කොටුවේ ලියන්න.

1 / 10

රෝහල

2 / 10

ආප්ප

3 / 10

මිටිය

4 / 10

අශ්වයා

5 / 10

කිකිළි

6 / 10

නිවස

7 / 10

කන්ද

8 / 10

හෝටලය

9 / 10

ශාලාව

10 / 10

තොප්පිය

Your score is

The average score is 94%

0%