GRADE 02 – ENGLISH LANGUAGE – “I” WORDS

Translate the following words into English.

පහත වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න.

Vocabulary

22

Grade 02 – English Language – “I” words

Write the English word in the box. ඉංග්‍රිසි වචනය කොටුවේ ලියන්න.

1 / 8

තින්ත

2 / 8

අයිස්ක්‍රීම්

3 / 8

අයිකනය

4 / 8

තලගොයා

5 / 8

පින්තූරය

6 / 8

දූපත

7 / 8

හිමගෙදර

8 / 8

අගල

Your score is

The average score is 74%

0%