Grade 07 – English – Borawewa – 03

Translate the following words into English.

පහත වචන ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න.

Grammar and Vocabulary

14

Grade 07 – English Language – Borawewa – 03

Write the word in the box. කොටුවේ වචනය  ලියන්න.

1 / 20

නොගැඹුරු

2 / 20

පටු

3 / 20

අළුත්

4 / 20

ඉල්ලා ගන්නවා / ආපසු දෙන්න ගන්නවා

5 / 20

පේළිය / ඔරුපදිනවා

6 / 20

ශාලාව

7 / 20

වයසක

8 / 20

ප්‍රසිද්ධ

9 / 20

ඊතලය

10 / 20

ගඟ

11 / 20

රියදුරා

12 / 20

ගායකයා

13 / 20

පැරණි

14 / 20

නවීන

15 / 20

පළල

16 / 20

ළිද

17 / 20

ජනප්‍රිය

18 / 20

කිමිදුම්කරු

19 / 20

තරුණ

20 / 20

හංගනවා / හැංගෙනවා

Your score is

The average score is 59%

0%